Plastová studniční skruž o ø 800/930 mm
14.7.2021
Zobrazit vše
Akce : Intenzifikace podzemních prameništ´v CHKO BRDY, která řeší přes  úpravnu vody v obci Strašice zásobuje „skupinový vodovod Rokycany“ pro zajištění přívodu pitné vody do měst Rokycany,Hrádek a obcí Dobřív,Strašice,Svojkovice,Litohlavy a Kamený Újezd.

Použitý materiál :

A) RC PE 100 ø110 x 6,6 x 6 000mm – vrtaná perforace – 240° dle PN 8-01/01 , PN 2-00/03, PN 8-08/35
B) RC PE 100 ø160 x 9,5 x 6 000mm – vrtaná perforace – 240° dle PN 8-01/01 , PN 2-00/03, PN 8-08/35

Informace :

Jímací zářezy ,podzemní prameniště slouží pro jímání menšího množství mělkých pozemních vod stékajícím po nepropustném podloží. Pramenní jímky se zřizují pro jímání vody soustředěných pramenních vyvěrů. Jímání pramene má co nejméně ovlivnit přirozený vývěr vody.
Podzemní voda se v jímacích zářezech jímá potrubím PERFORATION® Václav Pospíšil ,kde v horní části jsou opatřeny jímací otvor (vtokové otvory kruhového tvaru) a ve spodní částu je ottoková kyneta pro sběr jímané vody. Po hydraulické stránce je jímání vody v zářezu a její odvedení do sběrných jímek řešeno gravitačně. Vnitřní průměr potrubí s vrtanou perforací musí vyhovovat předpokládanému jímanému množství vody a danému sklonu perforovaného potrubí . Průtočná rychlost se doporučuje 0,5 m/s.
Vše dál řeší „Česká technická norma ČSN 75 51 15 včetně ZMĚNY Z1 z prosince 2012“.