Projekt pro dokončení opravy obvodového pláště a odvodnění jižní strany kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli

Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku
15.6.2016
Zobrazit vše

Projekt pro dokončení opravy obvodového pláště a odvodnění jižní strany kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli

Předmětem projektu je poslední etapa rekonstrukce a restaurování některých konstrukčních částí a prvků kostela, záchrana vzhledu a odstranění poruch kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli.

Jedná se o:

 • Zařízení staveniště a stavba lešení
 • Opravu porušených částí omítek části fasády na západní straně kostela
 • Vyřešení výskytu bionánosů a plísní na fasádě
 • Výspravy a nový nátěr fasády
 • Pokrytí korunní římsy prejzovou krytinou
 • Opravy a nátěr soklu budovy pomocí sanační omítky, případně opatření proti vzlínání vlhkosti kamenným soklem
 • Výměna a doplnění klempířských prvků na budově
 • Odvodnění kostela a odvedení dešťových vod od základů kostela na jižní straně
 • Opravy hlavních vstupních dveří
 • Restaurování soch sv. Vojtěcha a sv. Václava
 • Restaurování kamenných prvků nadřímsových atik a osazení restaurovaných kamenných prvků na nich
 • Úklid staveniště

Na stavbu jako celek je vydáno závazné rozhodnutí NPÚ a všechny technologické postupy musí být provedeny v souladu s tímto rozhodnutím. Navíc se jedná o poslední etapu rekonstrukce,takže je nutné dodržet všechny postupy, které již byly na tomto díle prováděny. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že příčinami stavu je jednak stáří prvků a jednak zanedbaná údržba. Hromosvodová soustava celého kostela je zcela evidentně zastaralá a je nutné provést její revizi. Podle jejího výsledku pan určit další postup. Doporučuje se to v rámci této etapy, před celkovým dokončením rekonstrukce kostela, aby bylo možné provést současně začištění a opravy případných zásahů do fasády.

V době oprav bude uzavřeno okolí kostela z důvodů výškových prací. Ochranné pásmo min. v šířce 10 m bude na západní a jižní straně. Jako opatření proti přístupu nepovolaných osob budou stačit výstražné tabule se zákazem vstupu na staveniště. Harmonogram prací dodavatele musí být zajištěn tak, aby doba stavebních prací byla co nejkratší a nezasáhla do období dešťů nebo zimní období z důvodů ochrany interiéru kostela.

Cílem stavby je odstranění příčin špatného stavu a navrácení původního architektonického výrazu stavby a zlepšení jeho údržby v budoucnosti.