DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod
15.6.2016
Výstava FOR ARCH Praha Letňany v termínu 17.-21. září 2019
21.2.2020
Zobrazit vše

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa

Předmětem projektu je maximální odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na západní a severní straně budovy a dále odstranění nepotřebných vstupů do 1.P.P. na ulici Dolnonádražní.

 

 Jedná se o:

 • Odstranění žlabu podél budovy, který není nikam odvodněn.
 • Obnažení zdiva 1.P.P. na západní straně do hloubky cca 1 m od úrovně terénu
 • Oprava povrchu podzemního zdiva, izolace a jeho překrytí Nopovou fólií a její ochranu geotextilií s vytažením fólie nad úroveň terénu a ukončení krycí lištou
 • Položení vysoko pevnostní drenáže Perforation, připojení dešťových svodů
 • Výkop rýhy na severní straně objektu a napojení na stávající kamenný rygol
 • Položení dešťové kanalizace do tohoto výkopu a napojení dešťových svodů na této straně budovy
 • Obsyp drenáže štěrkem a zavezení výkopu se zhutněním
 • Položení okapního chodníku z betonu š. 50 cm do šterkového lože
 • Vybourání poklopů v Dolnonádražní ulici a osazení větracích oken do vstupů do 1.P.P.
 • Hydroizolace stěny, zavezení jámy a doplnění dlažeb
 • Vyklizení staveniště

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že příčinami poruch na omítkách soklu na západní straně budovy je jednak stáří prvků a jednak neodvedená dešťová voda ze tří dešťových svodů na této straně budovy. Voda je sice svedena do betonových žlabovnic, ale ty jsou od krajů budovy vyspádovány ke středu budovy. Dešťová voda nikam neodtéká a vsakuje se pod budovu.
Na severní straně budovy je na dvoře kamenné odvodňovací koryto a dešťové svody na této straně budovy jsou svedeny „kamsi“ do země a zřejmě pak do tohoto koryta. Dokumentace k této věci neexistuje.

Z důvodů jednoznačného a jasného odvedení dešťových vod a současně odvodnění i odvětrání terénu kolem budovy je navržena nová dešťová kanalizace na západní a severní straně budovy, která bude současně plnit funkci drenáže. Z toho důvodu se navrhuje potrubí, které může splnit obě tyto funkce, upravené systémem Perforation.

V době oprav bude uzavřeno okolí výkopů z důvodů zamezení vstupu nepovolaných osob do staveniště a výkopů. Ochranné pásmo min. v šířce 5 m bude na západní a severní straně. Jako opatření proti přístupu nepovolaných osob budou stačit výstražné tabule se zákazem vstupu na staveniště. Harmonogram prací dodavatele musí být zajištěn tak, aby doba stavebních prací byla co nejkratší a nezasáhla do období dešťů nebo zimní období.

Cílem stavby je odstranění příčin špatného stavu odvádění dešťových vod a zlepšení jeho údržby v budoucnosti.
Zastavěná plocha uzavřená:            cca 100 m²
Zabraná plocha pro staveniště:       cca 50 m²