DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod

Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku
15.6.2016
DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod na severní straně – 2. Etapa
20.6.2016
Zobrazit vše

DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod

Předmětem projektu je ochrana podzemních další části stavby Domu dětí a mládeže v Oseku v ulici Dolnonádražní (dále jen DDM) před působením podzemní a dešťové vody a ničení fasády budovy, dále pronikání vlhkosti do provozních místností 1.P.P. Místnosti 1.P.P. mají úroveň podlahy cca 1,5 m pod úrovní terénu. Severní fasáda je umístěna na dvoře objektu a nezasahuje do veřejného prostoru. Kolem budovy zde není realizován okapní chodník a pokud byla v době realizace provedena opatření proti zabránění průniku vody k podzemním částem budovy, jsou dnes pravděpodobně nefunkční. Pokud se neprovedou ochranná opatření proti podzemní vodě a vzlínající vlhkosti a pokud se neprovedou ochranná opatření, zhorší se stav v budově a bude nutné neustále opravovat památkářsky chráněnou fasádu. Součástí návrhu opatření je přímé odvedení dešťové vody ze čtyř svodů ze střechy na této straně budovy přímo do kanalizace.

Zastavěná plocha se hydroizolačními opatřeními nezmění. Bude však kolem budovy zbudován okapní chodník z betonu o minimální šířce 500 mm.

V době oprav bude uzavřen vstup do dvora z budovy a budou rozebrány schody u vstupu na dvůr. Schody pak budou znovu postaveny na betonový základ.

Cílem stavby je hydroizolace stavby a odvedení průsakových vod od obvodové stěny pomocí drenáže provedené v souladu s požadavky ČSN 73 06 00. Dále bude opraven sokl a zřízeny plechové parapety k oknům do 1.P.P. Projekt neřeší úpravy uvnitř budovy.

 

Jedná se o:

 • Rozebrání schodiště u vstupu na dvůr
 • Obnažení zdiva 1.P.P. na severní straně budovy do hloubky cca 1,5 m od úrovně terénu
 • Výkop rýhy š. 50 cm podél tělocvičny pro odvětrání drenáže v délce 9 mVybetonování prahu š. 60 cm podél budovy pro položení drenáže ve spádu k východní straně budovy (pozn.: samotný terén má spád v tomto směru cca 1 m, tzn. bude stačit kopírovat výkopem terén)
 • Oprava povrchu podzemního zdiva, hydroizolace a její překrytí Nopovou fólií a její ochranu geotextilií s vytažením fólie nad úroveň terénu a ukončení krycí lištou
 • Položení vysoko pevnostní drenáže Perforation vč. odvětrávacích trub a jejího zakrytí štěrkem
 • Částečný zásyp a zhutnění výkopu pro drenáž podél severní stěny budovy a úplné zakrytí výkopu kolem tělocvičny
 • Položení dešťové kanalizace do tohoto částečně zasypaného výkopu a napojení dešťových svodů na této straně budovy a zaústění do šachty Š1 (úprava šachty)
 • Položení okapního chodníku z betonu š. 50 cm do štěrkového lože
 • Osazení parapetů na okna nad okapním chodníkem
 • Úpravy terénu a zasetí trávníku
 • Vyklizení staveniště

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že příčinami poruch na omítkách soklu na severní straně budovy je špatné (reps. žádné) odvedení dešťových vod minimálně ze dvou ze čtyř svodů od budovy, jednak chybějící okapní chodník a zřejmě i stáří prvků.

Dešťová voda nikam neodtéká a vsakuje se pod budovu. Navíc na tuto severní stěnu nesvítí slunce, takže terén přirozeně nevysychá.

Z důvodů jednoznačného a jasného odvedení dešťových vod a současně odvodnění i odvětrání terénu kolem budovy je navržena nová dešťová kanalizace na západní a severní straně budovy. Vzhledem ke zvýšenému počtu dešťových svodů se navrhuje provést samostatnou dešťovou kanalizaci. Aby nedošlo ve výkopu kolem budovy k poklesu zeminy nad drenáží, bude muset být zhutněn terén nad ní. Z toho důvodu se navrhuje vysoko pevnostní drenážní potrubí upravené systémem Perforation.

Předpokládá se, že ve stavební zóně nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Jsou zde pouze svody hromosvodové soustavy, které je nutné při výkopech ochránit
Zastavěná plocha uzavřená:            cca 150 m²
Zabraná plocha pro staveniště:       cca 100 m²