Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku

Projekt pro dokončení opravy obvodového pláště a odvodnění jižní strany kostela Narození sv. Jana Křtitele v Osově – Skřipeli
15.6.2016
DDM Osek – fasáda PP – odstranění vlhkosti a odvedení dešťových vod
15.6.2016
Zobrazit vše

Projekt na rekonstrukci schodiště kostela v Mrtníku

Předmětem projektu je záchrana vzhledu a vztahů kolem schodiště, jako hlavnímu vstupu do kostela Narození Panny Marie v Mrtníce. Jedná se o opravu schodiště a schodišťových zdí vnějšího schodiště, výměnu krytiny z prejzů na schodišťové zdi za kamenné prvky, oprava porušených částí schodišťových zdí, oprava omítek a restaurátorský zásah na kamenných stupních schodiště.

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že příčinami poruch jsou jednak nevhodně rostoucí stromy v okolí schodiště a jednal dešťová voda ze střechy a nástupního prostoru nad schodištěm, která pod něj prosakuje a zhoršuje poměry v už tak nevhodném založení schodů, takže projekt řeší i odstranění příčin špatného stavu.

Na kamenných prvcích schodiště je nezbytný restaurátorský zásah.

V době oprav bude uzavřen vstup na schodiště. Harmonogram prací dodavatele musí být zajištěn tak, aby doba stavebních prací byla co nejkratší. Doporučuje se, aby bourací práce kamenných prvků byly prováděny opatrně pro další využití.

Cílem stavby je odstranění příčin špatného stavu a navrácení původního architektonického výrazu schodiště a zlepšení jeho údržby v budoucnosti.

Zastavěná plocha uzavřená:            cca 60 m²
Zabraná plocha pro staveniště:      cca 100 m²